Забезпечення виконання вимог Закону України від 13 січня 2011 року N2939 «Про доступ до публічної інформації» в частині надання відповідей на запити на публічну інформацію

Забезпечення виконання вимог Закону України від 13 січня 2011 року N2939 «Про доступ до публічної інформації» в частині надання відповідей на запити на публічну інформацію

Сектор із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року
10.7.

Підготовка звіту про надходження запитів на публічну інформацію для розміщення на веб-сайті ДПC в Одеській області у рубриці «Доступ до публічної інформації»

Сектор із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року
10.8.

Організація семінарів для громадськості та працівників органів ДПС з питань виконання вимог Законів України «Про звернення громадян» та «Про доступ до публічної інформації»

Сектор із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року
10.9.

Випуск та розповсюдження серед населення брошур, буклетів, пам’яток з питань звернень громадян та доступу до публічної інформації

Сектор із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року
10.10.

Підготовка для розміщення публічної інформації згідно ст. 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» з метою оприлюднення

Сектор із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року
10.11.

Інформаційне наповнення рубрики «Доступ до публічної інформації» на власному сайті ДПC в Одеській області

Сектор із забезпечення доступу до публічної інформації та розгляду звернень громадян

Протягом року
10.12.

Організація роботи щодо доведення норм Податкового кодексу України до платників податків


Структурні підрозділи

Протягом року
10.13.

Здійснення контролю за встановленням партнерських відносин з платниками податків щодо підвищення рівня добровільної сплати податку та повноти сплати платниками нарахованих сум податку на прибуток, податку на додану вартість, акцизного податку та збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства, ресурсних (рентних), плати за землю та місцевих податків і зборів згідно наданої податкової звітності

Управління оподаткування юридичних осіб

Протягом року^ Розділ 11. Організація взаємозв’язків із засобами масової інформації та громадськістю

11.1

Організація та проведення прес-конференцій та брифінгів, інтернет-конференцій, інтернет-семінарів, засідань “круглого столу”, зустрічей за участі інститутів громадянського суспільства

Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю

Протягом року
11.2.

Забезпечення максимальної поінформованості населення про діяльність органів ДПС області шляхом розміщення інформаційних повідомлень у засобах масової інформації та мережі Інтернет

Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю

Протягом року
11.3.

Забезпечення проведення засідань громадських рад при органах ДПС області із залученням засобів масової інформації

Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю

Протягом року
11.4.

Проведення прямих телефонних „гарячих” ліній та інших публічних заходів з актуальних питань діяльності податкових органів області

Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю

Протягом року
11.5

Інформування громадськості через засоби масової інформації та веб-сайт ДПС в Одеській області з актуальних питань, напрямів та результатів діяльності податкової служби


Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю

Протягом року
11.6

Організація та проведення широкомасштабної роз’яснювальної роботи серед платників податків з питань застосування Податкового кодексу України

Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю

Протягом року
11.7

Організація та проведення семінарів з платниками податків з актуальних питань податкового законодавства

Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю,

структурні підрозділи

Протягом року
11.8.

Організація роз’яснювальної роботи зі школярами та студентами – майбутніми платниками податків шляхом проведення лекцій, ділових ігор, інших заходів

Управління взаємодії із засобами масової

інформації та громадськістю ДПС в Одеській області

Протягом року
11.9.

Участь в інформаційному супроводженні веб-сайту ДПС в Одеській області

Структурні підрозділи

Протягом року
11.10.

Забезпечення своєчасного розгляду звернень громадян та суб’єктів господарювання щодо незаконних дій посадових осіб органів ДПС

Управління відомчого контролю

По мірі необхідності, протягом рокуРозділ 12. Організація роботи з добору, розстановки персоналу, проходження державної служби та підвищення кваліфікації фахівців у відповідних навчальних закладах


12.1.


Забезпечення виконання комплексу робіт щодо призначення, переміщення і звільнення працівників ДПС в Одеській області та тих, що відносяться до номенклатури ДПС в Одеській області

Управління персоналу

Протягом року
12.2.

Забезпечення виконання комплексу робіт щодо присвоєння спеціальних звань та рангів державних службовців, обчислення стажу роботи, оформлення розпорядчих документів на виїзд спеціалістів органів ДПС області за кордон


Управління персоналу

Протягом року

12.3.

Здійснення контролю за поданням працівниками ДПС в Одеській області декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру державних службовців за 2011 рік

Управління персоналу

Перше півріччя

12.4.

Підготовка пропозицій та формування кадрового резерву на посади керівних працівників ДПС в Одеській області та підпорядкованих ДПІ, які відносяться до номенклатури ДПС в Одеській області


Управління персоналу

Перший квартал
12.5.

Підготовка та затвердження графіка відпусток працівників ДПС в Одеській області та начальників підпорядкованих ДПІ

Управління персоналу, структурні підрозділи

Перший квартал
12.6.

Організація роботи з вивчення працівниками органів ДПС області Податкового кодексу України шляхом проведення дистанційних навчань, економічних навчань, семінарів тощо

Управління персоналу

Перший квартал
12.7.

Визначення потреби державних податкових інспекцій Одеської області у кількості місць для прийому у 2012 році на денну форму навчання, у т.ч. за квотою сільської молоді, та на заочну форму навчання для працівників органів ДПС Одеської області

Управління персоналу

Другий квартал
12.8.

Організація роботи щодо відбору і направлення працівників на навчання:

- до магістратури Національної академії державного управління при Президентові України за напрямом „Державне управління ”;

- до аспірантури Національного університету державної податкової служби України

Управління персоналу

Другий, третій квартали
12.9.

Працевлаштування молодих фахівців для подальшої роботи в органах державної податкової служби

Управління персоналу

Третій квартал
12.10.

Проведення навчань з підвищення кваліфікації працівників підвідомчих структурних підрозділів підпорядкованих ДПІ в “Центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації керівних кадрів органів ДПС”

Управління персоналу

Протягом року
12.11.

Проведення економічних навчань в підпорядкованих структурних підрозділів із питань підвищення професійного рівня працівників, вивчення нових інструктивних і методичних матеріалів

Структурні підрозділи


Протягом рокуРозділ 13. Організація фінансової діяльності та забезпечення виробничих і соціально – побутових умов для працівників

13.1.

Доведення до підпорядкованих ДПІ в установленому порядку:

- тимчасових кошторисів, планів асигнувань загального та спеціального фондів державного бюджету;

- планів використання бюджетних коштів і тимчасових помісячних планів використання бюджетних коштів на І квартал 2012 року по органах ДПС Одеської області відповідно до обсягів, затверджених у тимчасовому розписі державного бюджету

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

У термін, встановлений Міністерством фінансів України
13.2.

Затвердження кошторисів та планів асигнувань за бюджетними програмами, закріпленими за ДПС в Одеській області, згідно з обсягами, визначеними у розписі Державного бюджету України на 2012 рік

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

У термін, встановлений Міністерством фінансів України
13.3.

Здійснення фінансування органів ДПС Одеської області відповідно до затверджених кошторисів (тимчасових кошторисів) витрат на поточний рік

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

Протягом року
13.4.

Підготовка та подання бюджетних пропозицій на 2013 рік за бюджетними програмами до ДПС України

Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

У терміни, встановлені Міністерством фінансів України
13.5.

Складання консолідованої фінансової звітності про виконання кошторису за бюджетними програмами та подання до ДПС України


Відділ фінансування, бухгалтерського обліку та звітності

У терміни, встановлені Міністерством фінансів України
13.6.

Здійснення заходів щодо розвитку матеріально-технічної бази ДПС в Одеській області та підвідомчих органів ДПС, поліпшення умов праці їх працівників, забезпечення й оснащення сучасними системами зв’язку, всіх видів інженерних комунікацій тощо


Управління

адміністративно - господарського

забезпечення

Протягом року
13.7.

Затвердження переліку об’єктів будівництва, реконструкції та капремонту органів ДПС області, які фінансуються за рахунок державного бюджету, у межах доведених граничних обсягів капітальних видатків

Управління

адміністративно-господарського

забезпечення

Протягом року
13.8.

Затвердження Річного плану державних закупівель на 2012 рік та розміщення його на веб-сайті ДПС в Одеській області та здійснення державних закупівель відповідно чинного законодавства

Управління

адміністративно-господарського

забезпечення

Січень
13.9.

Формування звіту про виконання річного плану державних закупівель за 2012 рік

Управління

адміністративно-господарського

забезпечення

Грудень
13.10.

Розробка та реалізація заходів щодо охорони праці, цивільного захисту та мобілізаційної підготовки

Управління

адміністративно-господарського

забезпечення

Протягом року
Голова комісії з проведення реорганізації ДПА в Одеській області,

голова ДПС в Одеській області ___________________ О.В. Чернобай

ПОГОДЖЕНО:

Директор Організаційно-розпорядчого департаменту

ДПС України ___________________ Л.Г. Клочкова


8154893625766743.html
8155062342046958.html
8155237136355158.html
8155284481979636.html
8155382522903986.html