2.1. Аналіз динаміки та структури основних показників діяльності - Управління платоспроможністю підприємства Зміст


2.1. Аналіз динаміки та структури основних показників діяльності

^ ТОВ «Агромаркет»


Досліджуваним у роботі підприємством є ТОВ «Агромаркет», що активно працює як експортно-імпортна компанія з 1999 року, за організаційно-правовою формою господарювання – товариство з обмеженою відповідальністю. Воно діє відповідно до Господарського кодексу України, Статуту та Засновницького договору. Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, може від свого імені складати угоди, набувати -------------зобов'язань, будь-яких інших умов господарських взаємовідносин, що не суперечать діючому законодавству.

Підприємство створено для здійснення підприємницької діяльності учасників з метою отримання прибутку від торговельної діяльності, направленої на задоволення потреб споживачів в товарах сільськогосподарської продукції.

Основними сферами діяльності підприємства ТОВ «АГРОМАРКЕТ» є експорт зернових і продуктів сільськогосподарської переробки, а також імпорт сировини для харчової промисловості, продуктів харчування, оптова і роздрібна торгівля і виробництво (пакування) продуктів сільськогосподарської переробки.

За час існування підприємство істотно збільшило обсяги діяльності, за деякими статтями експорту зернових компанія входить у п`ятірку найактивніших експортерів України. На внутрішньому ринку ТОВ „Агромаркет” має статус великого і стабільного постачальника асортименту крохмалю, картопляних пластівців, яєчного порошку та іншої сировини для виробництва продуктів харчування. Підприємство співпрацює із закордонними партнерами у Литві, Латвії, Естонії, Російській Федерації, Республіці Білорусь, Молдові, Вірменії, Польщі, Чехії, Німеччині. З моменту заснування значно збільшився штат фірми і виріс професійний рівень її працівників. Зараз компанія реалізує програму розширення свого товарного асортименту.

Вищим органом управління ТОВ «Агромаркет» є збори учасників, виконавчим органом ТОВ «Агромаркет» є директор. Організаційна структура підприємства ТОВ «Агромаркет» наведена в додатку А.

Оперативний звіт виконується в установленому порядку, згідно законодавству України. Розрахунки з бюджетом та бюджетними --------------------документи фінансової звітності: форма №1 „Бухгалтерський баланс” (додаток Б), форма №2 „Звіт про фінансові результати” (додаток В).

Тут слід зазначити, що збір інформації про діяльність підприємства ТОВ «Агромаркет» представляє певні труднощі, оскільки фахівці, боячись просочування конфіденційної інформації, неохоче йдуть на контакт. На -----------------------------«Агромаркет» відносить цю інформацію до комерційної таємниці.

Основні показники діяльності підприємства та ступінь їх змін в досліджуваному періоді наведені в таблиці 2.1.

^ Таблиця 2.1

Основні показники діяльності ТОВ «Агромаркет» за 2007-2009 роки

№ з/п

Показник

2007 рік

2008 рік

2009 рік

Абсолютна зміна 2009 року від

2009 рік у % до

2007 рік

2008 рік

2007 рік

2008 рік

1

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції, тис. грн.


2

Собівартість реалізації продукції, тис. грн.


3

Прибуток від продаж, тис. грн.


4

Рентабельність (збитковість) продаж, %


5

Рентабельність (збитковість) витрат, %


6

Власний капітал, тис. грн.


7

Позиковий капітал, тис. грн.


8

Залишкова вартість основних засобів, тис. грн.


9

Знос, тис. грн.


10

Фондовіддача


11

Середньооблікова чисельність персоналу, осіб


12

Виробіток на 1 робітника (продуктивність праці), грн.


13

Середньомісячна заробітна плата, грн.


14

Валюта балансу, тис. грн.


15

Операційні витрати, тис. грн.На підставі статистичних даних таблиці 2.1 побудуємо графіки зміни показників у часі – динаміку показників, що дасть змогу оцінити напрямок змін в виробництві та господарській діяльності підприємства.

Із даних таблиці 2.1 та рисунку 2.1 видно, що у 2009 році відбулось суттєве збільшення доходу від реалізації продукції - на 898,5 тис. грн., або 9,8% в порівнянні з 2007 роком. Одночасно збільшилась собівартість реалізованої продукції - на 472,3 тис. грн., або 6,2%. Отже, в досліджуваному періоді зберігалась позитивна тенденція зростання собівартості продукції з темпами росту нижчими, ніж доходів від реалізації продукції, що дещо уповільнювало погіршення показників ефективності фінансово-господарської діяльності.

--------------------------Рис. 2.1. Динаміка обсягів доходів та собівартості реалізованої продукції ТОВ «Агромаркет» в 2007-2009 роках


Рентабельність продаж знизилась на 3,8%, а рентабельність витрат – на 4,5% порівняно з 2007 роком (рисунок 2.2). В цілому за період аналізу підприємству не вдалося зберегти стабільні обсяги прибутку. В 2009 році ----------------року. Це свідчить про погіршення економічного стану підприємства.

Таким чином, використовуючи класифікацію підприємств за розмірами, ТОВ «Агромаркет» можна віднести до малих підприємств, що здійснюють виробництво неширокої, але стійкої номенклатури виробів у значних кількостях.

----------------------------^ Рис. 2.2. Динаміка рентабельності продаж та витрат

ТОВ «Агромаркет» в 2007 – 2009 роках


Серед інших основних показників діяльності ТОВ «Агромаркет» слід відмітити погіршення в досліджуваному періоді якості пасивів балансу. Так, станом на 31.12.2009 розмір власного капіталу підприємства зменшився в порівнянні з 2008 роком на 506,3 тис. грн. і дорівнював 89,0 тис. грн.. Одночасно суттєво збільшився позиковий капітал – на 376,4 тис. грн. або на 29,6%. Отже, підприємство за результатами 2009 року було обмежено в використанні власного капіталу, що зумовило його значну залежність від позикових коштів. Це свідчить про те, що підприємство стало недостатньо фінансово стійким.

Із даних таблиці 2.1 видно, що за період аналізу залишкова вартість основних засобів підприємства в цілому зросла на 24,3%, що було пов`язано з придбанням нового, більш технологічного та сучасного обладнання, що ---------------------планується розширення виробничої програми, тому прогнозується відновлення рівня фондовіддачі до рівня 48 гривень. Отже, в зв`язку з відсутністю вільних власних грошових ресурсів на оновлення основних виробничих засобів суттєво збільшилась інтенсивність їх використання в виробничому процесі, що вплинуло на зниження рентабельності діяльності компанії.

Таким чином, за результатами попереднього аналізу основних показників діяльності підприємства ТОВ "Агромаркет" можна стверджувати, що в досліджуваному періоді відбулось погіршення фінансово-економічного стану підприємства в наслідок суттєвого зменшення прибутковості основної діяльності з виробітку і реалізації мучної продукції.

Для аналізу майна підприємства, перш за все, необхідно здійснити оцінку джерел формування, структуру та розміщення оборотного капіталу підприємства на основі даних фінансової звітності (додаток Б-В). Актив балансу свідчить про розміщення оборотного капіталу, що є в розпорядженні підприємства. Кожному виду розміщеного оборотного капіталу відповідає -------перед ким підприємство має борг.

Проведемо аналіз змін у структурі активу і пасиву підприємства (табл. 2.2). За результатами аналізу даних, наведених у таблиці 2.2 простежується --------------------------ніж оборотні (відповідно на 24,3 і 16,4 %).

^ Таблиця 2.2

Динаміка та структура активів і пасивів ТОВ «Агромаркет» з 31.12.2007 по 31.12.2009 рр.

Активи та пасиви

На 31.12.07

На 31.12.08

На 31.12.09

Абсолютний приріст, тис. грн.

Темп росту, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

сума, тис. грн.

питома вага, %

в порівнянні з попереднім періодом

за період аналізу

в порівнянні з попереднім періодом

за період аналізу

На 31.12.08

На 31.12.09

На 31.12.08

На 31.12.09

Нематеріальні активи:
залишкова вартість

Незавершене будівництво

Основні засоби:
залишкова вартість

Виробничі запаси

Товари

8182920696306856.html
8183097193902600.html
8183151063566007.html
8183259236351790.html
8183409845315225.html